مدارک لازم احراز سکونت جهت تعویض پلاک

ارسال به دیگرانtelegram

 شرایط احراز سکونت جهت کسانی که محل شهر صدور شناسنامه با شهر آدرس مغایرت دارد وهمیچنین این امر درخصوص کسانی که پلاک فک شده درمراکزتعویض پلاک دارند هم صدق می‌کند و آنها نیز برای نصب مجدد پلاک باید مدارک مورد تایید درخصوص محل سکونت خود را ارائه دهند.همه کسانی که دارای پلاک فک شده در مراکز تعویض پلاک هستند، در صورت نیاز به نصب مجدد این پلاک‌ها باید علاوه بر همه مدارکی که در این خصوص نیاز دارند حتما مدرک معتبر درخصوص تایید محل سکونت را نیز همراه داشته باشند، درغیر این صورت با مشکل مواجه می‌شوند. برای انجام این کار باید به یکی از مراکز تعویض پلاک مراجعه نموده و مدارک زیر را به همراه داشته باشند . 

مدارک مورد نیاز احراز سکونت جهت تعویض پلاک

 • ارائه سندمالکیت منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش(آب؛برق یاگاز)که مویدآدرس مربوطه باشد.
 • ارائه سنداجاره منزل مسکونی بنام مالک وسیله نقلیه باکدرهگیری وتائیدیه ازسامانه املاک ومستغلات کشور
 • ارائه جوازکسب معتبربنام مالک به همراه یک فیش(آب؛برق یاگاز)که مویدآدرس محل سکونت خریدارباشد
 • ارائه سندمالکیت واحدمسکونی بنام همسرمالک وسیله نقلیه به همراه یک فیش(آب؛برق یاگاز)که مویدآدرس مربوطه باشد
 • درصورت ادعای سکونت مالک درمنزل والدین ارائه سند(استیجاری-ملکی)بنام پدریامادربرابربند۱و۲
 • ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان باذکرآدرس محل سکونت والدین که به تائیدآموزش وپرورش منطقه رسیده باشد
 • دفترچه بیمه تامین اجتماعی معتبرمربوط به شهرستان محل اخذکدپلاک
 • اصل فیش آب ،برق یاگازبه تاریخ روزوبه نام متقاضی(بعنوان مدارک تکمیلی)
 • تائیدیه معتبرممهوربه مهرشورای محل/روستامطابق محل صدورشناسنامه
 • فروشنامه منزل مسکونی مربوط به زمینهای اوقافی ،روستایی که به تاییدشورای اسلامی محل رسیده باشد.
 • نامه های رسمی ازادارات عشایروامورروستائی سازمان جهادکشاورزی(عشایر)
 • ارائه معرفی نامه ازاداره محل خدمت(ویژه کارکنان دولت ونیروهای مسلح)باذکرآدرس محل سکونت کارکنان مذکوروتائیدتوسط واحدمربوطه
 • درخصوص سازمانها؛کارخانجات؛شرکتهابراساس اساسنامه وروزنامه های رسمی که حداکثردوسال ازتاریخ ثبت روزنامه نگذشته باشدوهمچنین براساس شهرستان محل ثبت شرکت باذکرآدرس دقیق محل فعالیت
 • دررابطه باسازمانها؛کارخانجات وشرکتهاکه دارای شعبه ویادفاتردرسایرشهرستانها(بغیرازشهری که سازمان؛کارخانه یاشرکت درآنجابه ثبت رسیده )می باشندبایستی براساس مندرجات اساسنامه وروزنامه رسمی آنهاباذکرآدرس دقیق محل شعبه پس ازتائیدتوسط اداره ثبت شرکتهای شهرموردنظراقدام می گردد.

یادآوری ! صرف داشتن آدرس درسامانه به جهت پلاک نصبی یاآزادامانی دلیلی براحرازمحل سکونت مالک نمی باشد.