مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت

ارسال به دیگرانtelegram

شاید برای ما یا اطرافیان ما اتفاق افتاده باشد که در مورد انحصار وراثت صحبت کرده باشیم .و سوالاتی برایمان ایجاد شده باشد مانند انحصار وراثت به چه معناست؟ برای تقاضای انحصار وراثت چه مراحلی را باید طی کنیم؟چه مدارکی مورد نیاز می باشد و سوالاتی از این قبیل .در این مطلب سعی  شده است تا پاسخ به این سوالات مفید و مختصر در خدمت شما دوستان عزیز قرار گیرد.قبل از ورود به بحث مدارک مورد نیاز لازم است با انحصار وراثت آشنا شویم .

انحصار وراثت چیست؟
انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح. به این معنی که بعد از اینکه شخص فوت کرد و از دنیا رفت مشخص شود که چه کسانی از ایشان ارث می برند.
در اثر فوت انسان اموال او به طور قهری به وراث او منتقل می‌شود، اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در  آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌ نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد  گرفت.
درآگهی های حصر وراثت ازمطلعین درخواست می شود هرکس وصیت نامه ای ازمتوفی اعم ازرسمی و یا سری و یا عادی دارد در جریان رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت جهت ملاحظه شورای حل اختلاف و یا متقاضی درخواست و سایر افراد ذینفع ارائه دهد و شورا گواهی انحصار وراثت را با رعایت مفاد وصیت نامه ابرازی صادره می کند.
نکاتی که باید قبل از اقدام برای انحصار وراثت بدانید:
– مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است.
– برای تهیه گواهی انحصار رواثت نیازی به اقامه دعوای مجدد نمی باشد و هر یک از ورثه میتونند ضمن مراجعه به شورای احل اختلاف برای دریافت رونوشت اقدام کنند.
– برای تقسیم و یا فروش و یا انتقال اموال حتما باید گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف گرفته و مالیات بر ارث نیز پرداخت شود.
– پرداخت مالیات بر ارث پس از دریافت گواهی انحصار وراثت  صورت می گیرد.
– آن اموال متوفی که در معرفی اموال و گواهی انحصار وراثت قید نشود به صورت رسمی قابل خرید و فروش نخواهد بود و در صورت انجام معامله، وراث به پراخت جریمه محکوم خواهند شد و مالیات آن نیز مطالبه خواهد شد.
– شرط توارث در نکاح موقت امکان پذیر نخواهد بود و زن و مرد در نکاح موقت از یکدیگر ارث نخواهند برد.
– تا زمانیکه پدر در قید حیات می باشند میتوانند به هر نحوی که بخواهد اموال خود را تقسیم کند ولی در صورتیکه قصد تقسیم آن بر مبنای قانون ارث را داشته باشند یک ششم را به مادر و بقیه را به چهار قسم تقسیم می کند، به پسر دو قسمت و به هر کدام از  دختر ها یک قسمت می پردازد.
– در صورتیکه متوفی قبل از فوت پدرش فوت کند فرزندان او از پدربزرگ ارثی نخواهند برد.

بعد از آشنایی با انحصار وراثت سوالی که برای پیش خواهد آمد این است که از کجا و ازج مرحله اقدام کنیم

مراحل انجام فرآیند:

پس از فوت متوفي و مراجعه به  اداره ثبت احوال  موضوع را اطلاع داده و سپس در رایانه اداره ثبت می گردد و شناسنامه آن فرد باطل و گواهي فوت صادر مي‌شود. پس از دریافت گواهی فوت يكي از وراث با مراجعه به دادگاه (شوراي حل اختلاف) فرم مخصوص «انحصار وراثت» را دريافت و اسامي افرادي كه از متوفي ارث مي‌برند را با مشخصات كامل و نسبت آنها با مرحوم در آن فرم درج مي‌كند و مدارك و مستندات خود را از جمله گواهي فوت متوفي، شناسنامه و كارت ملي (اصل و كپي) كساني كه ارث مي‌برند را باید به خمراه داشته باشد و همراه دو شاهد كه متقاضيان ارث را مي‌شناسند، به يكي از دفاتر اسناد رسمي برده تا آنها با گواهي امضا، وراث را تأييد نمايند. بعد ازآن يكي از متقاضيان ارث، فهرست كليه اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول متوفي را به اداره دارايي منطقه محل سكونت فرد فوت شده ارائه می دهد تا گواهي «ماليات بر ارث» دريافت كند. براساس ماده ۲۰ قانون آئين دادرسي در امور مدني، فرد متقاضي همراه مدارك از جمله گواهي فوت متوفي، فرم انحصار وراثت، گواهي ماليات بر ارث، شناسنامه و كارت ملي (اصل و كپي) متقاضيان دريافت ارث و استشهاديه شهود كه به تأييد يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد، به دادگاه محل سكونت‌شان مراجعه كرده و درخواست صدور گواهي انحصار وراثت را در دادخواستي نوشته و به قاضي ارائه مي‌دهد. قاضي پرونده نيز پس از بررسي اسناد و مدارك، دستور چاپ يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كشور را با هزينه فرد متقاضي صادر مي‌كند تا در مدت يك ماه اگر فردي اعتراض و يا ادعايي درباره اين پرونده و اموال فرد متوفي داشته باشد، به دادگاه مراجعه كند و حقي از كسي ضايع نشود و پس از اين مدت اگر كسي ادعايي نداشت، قاضي به استناد دلايل و مستندات پرونده، با صدور گواهي انحصار وراثت، سهم‌الارث وراث را براساس نسبت آنها با متوفي صادر خواهد كرد.اگر فردي پس از صدور گواهي انحصار وراثت به حكم دادگاه اعتراض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به ادعاي آن فرد به دادگاه تجديدنظر ارجاع خواهد شد.

مدارک لازم مورد نیاز برای  تقاضای انحصار وراثت

۱)شناسنامه و گواهی فوت متوفی:
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و كپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است.
۲)استشهادیه محضری:
اسامی كلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی كه توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی كه وراث و متوفی را می شناسند در یكی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود.
۳)رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث):
وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند. در مورد وراث روستاییان در صورتی كه بهای تركه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یك بار ودر یك روز در معابر و اماكن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
 4)كپی برابر اصل شده شناسنامه وراث:
متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود كپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست.
۵)دادخواست انحصار وراثت:
پس از تهیه مدارك فوق الذكر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارك یاد شده به دادگاه ارایه نماید. مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دعاوی راجع به تركه متوفی در دادگاه محلی كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است كه اخرین محل سكونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است.

مدارک و مراحل لازم برای تقاضای انحصار وراثت توسط وکیل
– گواهی فوت
– شناسنامه متوفی
– شناسنامه و کارت ملی وراث
بعد از فوت شخص، شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص در امور انحصار وراثت دهید. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را تکمیل و به همراه داشته باشید. ابتدا جهت مشاوره با وکیل سپس در صورتیکه خودتان قادر به انجام مراحل انحصار وراثت نباشید وکیل این کار را برای شما  انجام خواهد داد.