مدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه تامین اجتماعی

ارسال به دیگرانtelegram

بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی پس از واریز اولین لیست حق بیمه و بیمه شدگان غیر اجباری پس از واریز اولین فیش حق بیمه  با در دست داشتن مدارک ذیل نسبت به صدور دفترچه درمانی برای خود و افراد تحت تکفل اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت صدور اولین دفترچه تامین اجتماعی 

تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمان توسط بیمه شده یا مستمری بگیر.                 
ارائه یک قطعه عکس ٤ * ٣ از بیمه شده یا مستمری بگیر و افراد تحت تکفل آنان جهت الصاق به دفترچه درمان.        
کپی صفحات اول و دوم شناسنامه عکس دار و یا گذرنامه افراد تحت تکفل بیمه شده یا مستمری بگیر و اصل آنها.         
گواهی اشتغال به تحصیل یا از کارافتادگی فرزندان پسر بالای ١٩ سال.          
تعهد کتبی بیمه شده یا مستمری بگیر مبنی بر عدم اشتغال به کار فرزند دختر بالای ١٥ سال.
فرم تأیید شده کفالت شوهر بیمه شده زن یا مستمری بگیر زن.         
تعهد کتبی بیمه شده زن یا مستمری بگیر زن مبنی براینکه همسر وی تحت پوشش نظام حمایتی خاصی نیست. (درخصوص صدور دفترچه فرزندان)
گواهی حضانت فرزندان بیمه شده زن یا مستمری بگیر زن از مراجع قضایی.
فرم تأیید شده کفالت پدر یا مادر بیمه شده یا مستمری بگیر
پرداخت  فیش سرانه درمان فرزندان چهارم و به بعد بیمه شدگان اجباری یا مستمری بگیران