مدارک لازم برای گرفتن گواهی كشف معدن

ارسال به دیگرانtelegram

بعد از ارائه ی طرح پیشنهادی اكتشاف، گرفتن مجوز اکتشاف معدن و اجرا طبق طرح، در صورت موفقیت آمیز بودن کار و رسیدن به معدن، باید برای گرفتن گواهی کشف معدن اقدام شود تا در ادامه بتوان از معدن بهره برداری کرد.

مدارك مورد نیازبرای گرفتن گواهی كشف معدن

 • اصل و کپی گزارش اکتشاف صورت گرفته که توسط افراد تهیه کننده برای بخش های ذیل تایید شده باشد:
 • تعیین حجم عملیات به صورت روزمینی و زیرزمینی
 • تعیین حجم مواد منفجره و مصالح مصرفی
 • ارائه ی نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی
 • تعیین هزینه ی اجرای عملیات، به تفکیک بخش های مختلف
 • تعیین نوع ماده معدنی اکتشافی و معیارهای آن از جمله عیار، خلوص، میزان ذخیره ی قطعی و احتمالی

مراحل انجام کار:

 • مراجعه به ادارات وزارت صنایع و معادن استان ها
 • ارائه ی مدارک لازم
 • ثبت درخواست در دبیرخانه
 • بررسی گزارش توسط کارشناس
 • بازدید از محل معدن
 • صدور گواهی كشف معدن

انجام تمامی این مراحل برای صدور گواهی کشف معدن، بین ۷ تا ۱۰ روز طول می کشد.