مدارک لازم ثبت شرکت با مسولیت محدود

ارسال به دیگرانtelegram

در این مطلب  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های تجاری  ارائه خواهد شد.قبل اینکه بدانیم چطور و با چه مدارکی می توانیم شرکت رو ثبت کنیم بهتره است قبل از آن با انواع شرکت های تجاری آشنا شویم .انواع شرکت های تجاری عبارتند از :

شرکت سهامی عام ،شرکت مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص ، شرکت تضامنی، مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی ، شرکت نسبی ، شرکت تعاونی

در این مطلب قرار براین می باشد که مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسولیت محدود بیان شود به همین علت ابتدا تعریفی مختصر از این شرکت خواهیم داشت.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است .در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او دراسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت.

مدارك مورد نیاز  شرکت با مسئولیت محدود براي ثبت
۱)پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰ ریال به شماره حساب سیبا ۲۱۷۱۳۲۹۰۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام
۲) تکمیل فرم تعیین نام 
۳)دو برگ  تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران
۴)دو برگ  شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران
۵) دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود  و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران 
۶)دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره  که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .
۷)دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. 
۸)فتوکپی شناسنامه ونمونه صورتجلسه هیئت مدیره ثبت شرکت ها  روش تعیین نام
۹) کپی کارت ملی  برابر اصل شده  کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد ) 
۱۰)فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین 
۱۱)تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .
۱۲)معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند  و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
۱۳)اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها

تذکر : اوراق تقاضانامه و شرکت نامه  به دلیل بهادار بودن صرفا می بایست از  محل اداره ثبت شرکت ها  تهیه  گردند.

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است .

فرایند مراحل ثبت:

در اداره ي ثبت شرکتها، فرم نمونه ي مدارک گفته شده دربالا ، موجود است. می توان این فرمهاي نمونه را از اداره ي ثبت شرکت ها  تهیه و تکمیل کرد و زیر تمام اوراق باید توسط همه ي شرکا (مؤسسین) امضا شود. بعد ازآن هزینه اي بابت تعیین نام شرکت به بانک  واریز کرده و چند نام، که واژه ي بیگانه نبوده، فاقد سابقه ي ثبت بوده و داراي معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد، انتخاب کرده و به" واحد تعیین نام " اداره ي ثبت ، معرفی و موافقت واحد را درباره ي نام تعیین شده دریافت کرد ، سپس همه ي مدارك به قسمت "پذیرش مدارك " اداره ، تحویل داده می شود  و رسید دریافت می گردد و زمانی  براي گرفتن نتیجه تعیین می شود. به این نکته باید تجه کرد  که موضوع  تعیین نام، فقط در تهران انجام می شود و شرکتهایی که در سایر شهرها ثبت می شوند؛ نیز جهت تعیین نام به تهران معرفی می شوند. در صورت کامل بودن مدارك ارائه شده ، کارشناس اداره ي ثبت شرکتها اقدام به  تهیه ي پیشنویس آگهی ثبت نموده و به متقاضیان ثبت یا یکی از شرکا یا وکیل رسمی شرکت تحویل  داده می شود. جهت تعیین حق الدرج آگهی باید به " نمایندگی روابط عمومی " مراجعه کرد. درصورتی که کارشناس اداره، موضوع شرکت را نیازمند کسب مجوز از مرجع خاصی بداند از مرجع مورد نظر، استعلام می نماید. سپس متقاضی باید مبلغی که بابت حق الثبت و حق الدرج آگهی، معین می شود؛ به بانک و حساب تعیین شده، واریز کند و پس از آن فیش پرداخت حق الثبت و حق آگهی را به  واحد حسابداري  اداره، تحویل و واحد حسابداری، این موضوع را در ذیل برگه ي تقاضانامه، درج می کند و بعد مدارك به  واحد ثبت تأسیس و تغییرات اداره ي ثبت شرکتها تحویل و شرکت، ثبت می شود و امضایی مبتنی بر برابر بودن ثبت با سند از شرکا یا وکیل رسمی شرکت، گرفته می شود.. سپس دو نسخه آگهی به امضاي رئیس اداره رسیده و یک نسخه از تمامی مدارك در پرونده ي شرکت، ضبط و نسخه ي دوم جهت نگهداري در شرکت به متقاضی داده می شود و این سند، سند ثبت شرکت است. درپایان، متقاضی، باید یک نسخه از آگهی را به واحد روابط عمومی واقع در اداره ي کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و نسخه ي دیگر را به دفتر یک روزنامه ي رسمی جمهوري اسلامی ایران واقع در تهران، تسلیم کند. با توجه به ماده ي ۶ نظام نامه ي قانون تجارت وزارت عدلیه و ماده ي ۱۹۷ قانون تجارت در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت شرکت، باید خلاصه ي شرکت نامه و منضمات آن، توسط اداره ي ثبت در روزنامه ي رسمی جمهوري اسلامی ایران و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت به خرج خود شرکت، منتشر شود.

تذکر ۱: اظهارنامه ي ثبت شرکت از اوراق بهادار بوده که باید از اداره  ي ثبت شرکتها تهیه شود. براي دریافت اظهارنامه ي مزبور باید تقاضانامه اي دریرا بر قصد تأسیس شرکت، تنظیم شود.

تذکر ۲: مرجع ثبت شرکتها در تهران اداره ي ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی که از دوایر اداره ي ثبت اسناد و املاك است می باشد و در خارج از تهران اداره ي ثبت اسناد و املاك  مرکز اصلی شرکت و نقاطی که اداره یا دایره ي ثبت اسناد وجود ندارد؛ دفترخانه ي اسناد رسمی و اگر مرجع مذکور، وجود نداشته باشد؛ دفتر دادگاه محل است. در صورت اخیر باید تا سه ماه پس از تأسیس اداره یا شعبه ي اسناد در محل مذکور، شرکت را در دفتر ثبت اسناد، به ثبت رساند. (تبصره و ماده ي ۲ نظامنامه ي قانون تجارت وزارت عدلیه )

تذکر ۳: شرکت نامه ي مذکور باید به صورت رسمی باشد. شرکت نامه نیز حاوي اطلاعات بیان شده در فرم تقاضانامه است. باتوجه به ماده ي ۵ قانون طرح اصلاحی آیین نامه ي ثبت شرکتها مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰ ، اداره ي ثبت شرکتها در تهران و دوایر ثبت شرکتها در شهرستانها، در ثبت شرکتنامه، قائم مقام دفترخانه هاي اسناد رسمی هستند و از این رو براي تنظیم شرکت نامه ي رسمی، نیاز به مراجعه به دفترخانه ي اسناد رسمی نیست.

تذکر ۴: در صورتجلسه ي مذکور، نکات زیردرج می گردد: زمان تشکیل جلسه، تصریح به اینکه اساسنامه، اظهارنامه و شرکتنامه به تصویب و امضاي کلیه ي شرکاي شرکت رسیده است؛ تعیین و تصریح اعضاي هیأت مدیره و مدت مدیریت آنها، تعیینِ دارندگانِ حق امضاي اسناد تعهدآور شرکت، تصریح به اینکه اعضاي مدیر با امضاي صورتجلسهي مذکور، قبول سمت می نمایند؛ تصریح به مبلغ سرمایه ي شرکت و پرداخت آن از طرف کلیه ي شرکا و تحویل آن توسط مدیرعامل و اقرار مدیرعامل به وصول سرمایه ي شرکت، تعیین شخصی براي انجام کارهاي لازم براي ثبت شرکت.