مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"تلفن ثابت"

مدارﮎ ﻻﺯﻡ جهت دریافت تلفن ﺛﺎﺑﺖ

مدارک لازم برای دریافت تلفن ثابت عبارتند از:ﺍﺻﻞ ﻭ ﮐﭙﯽ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻠﯽ ،ﺍﺻﻞ ﻭ ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺣﮑﻢ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻭ ﻳﺎ ﮐﺎﺭﺕ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺍﺳﺖ