مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"صدور ضمانتنامه"

مدارک لازم برای صدور ضمانتنامه بانکی

مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانت نامه مورد نظر عبارتند از: تصویر اسناد مناقصه و یا قرارداد بر حسب مورد،ابطالیه ضمانت نامه شرکت در مناقصه (در صورت ترک تشریفات مناقصه توسط ذینفع ضرورتی ندارد)،تکمیل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضا و مهر مجاز شرکت با تایید شعبه مربوطه،تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت نامه در سربرگ شرکت با امضا و مهر مجاز شرکت با تاییدیه شعبه مربوطه،ارائه تعهدنامه های مربوطه جهت صدور ضمانت نامه