مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"مجوز واردات مواد غذایی"

مدارک لازم برای دریافت مجوز واردات  مواد اولیه ی غذایی و آشامیدنی

مدارک لازم برای دریافت مجوز واردات  مواد اولیه ی غذایی و آشامیدنی عبارتند از:فرم درخواست کتبی که باید در سربرگ شرکت و با مهر و امضاء مدیر عامل باشد. این فرم در سازمان های مربوطه در شهرهای مختلف موجود می باشد،فرم چک لیست مجوز ورود که باید در سربرگ شرکت و با مهر و امضاء مدیر عامل باشد. این فرم در سازمان های مربوطه در شهرهای مختلف موجود می باشد اصل پیش فاکتور یا پروفرما و دو عدد کپی آن، در سربرگ شرکت خارجی تولید کننده یا شرکت ذینفع (نماینده ی فروش و ...) به زبان انگلیسی