مرجع مــدارکــ لازمـــ

مدارک لازم برای دریافت گواهینامه، پاسپورت، بیمه تامین اجتماعی، وام ازدواج و هر چیزی که فکرشو بکنی :)

جستجوی مدارک لازم برای ...

مطالب مرتبط با

"کارت هوشمند رانندگان"

مدارک لازم برای دریافت کارت هوشمند رانندگان ناوگان های حمل و نقل جاده ای

مدارک لازم برای دریافت کارت هوشمند رانندگان ناوگان های حمل و نقل جاده ای عبارتند از:فرم پرسشنامه ی صدور کارت ناوگان که در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها و مراکز تابعه ی آنها موجود است،فرم ویژه ی معرفی نامه برای کارت آمار ناوگان که در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها و مراکز تابعه ی آنها موجود است،اصل و کپی شناسنامه،اصل و کپی کارت ملی،اصل و کپی كارت شناسایی خودرو،اصل و کپی شناسنامه ی مالكيت خودرو،فیش های واریزی مربوطه